Klubbens vedtægter

§ 5 Bestyrelsen.

Klubbens ledelse og forretninger varetages af bestyrelsen, der alle vælges af generalforsamlingen.

Til bestyrelsen vælges: 1 formand og 8 bestyrelsesmedlemmer.

Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

De ulige år vælger generalforsamlingen: 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

De lige år vælger generalforsamlingen: 1 formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Formand og kasserer må ikke være samme person. Sekretæren fører klubbens protokol.

Klubben repræsenteres af formanden, i dennes fravær af næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der pålægges ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.§ 6 Kassereren.

Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger, dog ikke dubletcirkulationen. Kassereren foretager opkrævning af medlemskontingent og fører klubbens regnskab. Klubbens likvider anbringes til bedst mulig forrentning i et offentligtanerkendt pengeinstitut. Pengene må ikke investeres i f.eks. værdipapirer eller pantebreve. Kun mindre kontant beholdning må opbevares hos kassereren. Kassereren må oprette netbank, og har fuldmagt, sammen med formanden, til klubbens konti. Ved underslæb, bedrageri eller dokumentfalsk er klubbens bestyrelse forpligtet til at anmelde forholdet til politie§ 7 Regnskabet.

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet (Klubben og dubletcirkulation) for det forløbne år skal i afsluttet stand tilstilles bilagskontrollanterne senest 3uger før generalforsamlingen. Efter endt revision sendes regnskabet til formanden evt. ledsaget af et revisionsprotokollat.


§ 8 Revision.

Klubbens regnskab revideres af revisor. Revisoren vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.§ 9 Dubletcirkulation.

Dubletlederen forestår dubletcirkulation i overensstemmelser med de af bestyrelsen vedtagne regler herfor. Alle ind- og udbetalinger for dubletcirkulationen foretages af dubletlederen, som ligeledes fører et særligt regnskab for dubletcirkulationen.§ 10 Bibliotek.

Klubbens bibliotek administreres af bibliotekaren, som forestår udlån af bøger og effekter. Der skal forefindes en fortegnelse over klubbens litteratur og effekter. Bibliotekaren skal komme med forslag til indkøb af litteratur og effekter.§ 11 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, der afholdes ingen udgangen af marts måned, skal ske med mindst 14 kalenderdages varsel, skriftligt til hvertenkelt medlem. Generalforsamlingen kan kun overværes af medlemmer, som har betalt kontingent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Enhver vedtagelse sker, såfremt vedtægterne og reglerne ikke bestemmer andet, ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning, dog kan der på forlangende kræves skriftlig stemmeafgivelse. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg, foretages en lodtrækning.

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt væreformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


§ 12 Dagsorden.

Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent. Under dirigentens ledelse foretages følgende obligatoriske punkter:

1. Formandens beretning.

2. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab.

3. Dubletlederens fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Forhandling og afgørelse af indkomne forslag.

5. Medlemskontingent fastsættes.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af bilagskontrollant og suppleant.

9. Eventuelt.